facebook 104078952968627_1373973472645829

Hjälp familjer som har ett utvisningsbeslut och håller sig gömda i Sverige att flytta tillbaka och så att deras barn får skolgång i det egna hemlandet. Alla har rätt till en prövning av sin asylansökan. Om det inte föreligger skäl för asyl och det finns beslut om utvisning ska återflytt underlättas.

Enligt barnkonventionen artikel 28 har alla barn rätt till utbildning. Det är grundläggande och självklara principer. Svårigheten blir när barn vistas i Sverige på turistvisum under en längre tid eller för barn som har ett utvisningsbesked så kallande papperslösa.

Ensamkommande barn, barn som söker asyl tillsammans med sina föräldrar ska självklart ha rätt till skolgång under utrednings- och prövningstiden.

Barn som är i Sverige på turistvisum ska inte per automatik ha rätt till skolgång. Det kan till och med bli negativt för barn som kommer och går i Sverige under kortare tid och som då inte får någon sammanhängande undervisning. Vi ska inte stimulera att föräldrar som är i Sverige under tremånadersperioder, för att sedan återvända till sina hemländer tar med sina barn.

Enligt riksdagsbeslut från den 1 juli 2013 har papperslösa barn det vill säga barn som har ett utvisningsbeslut rätt till skolgång i Sverige. Barnen ska ha rätt till utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola om de påbörjar studierna före 18 års ålder.

Skolverket problematiserar frågan och det är inte så lätt för kommuner att hantera frågan om skolgång. Genom att erbjuda skolgång så försvåras och kan till och med vara en anledning till att man fortsätter att hålla sig gömd i Sverige. Istället bör vi hjälpa till med återflytt till hemlandet om det inte finns asylskäl i Sverige. Föreligger ett utvisningsbeslut så befinner man sig illegalt i landet.

Vi moderater har under vår förbundsstämma diskuterat denna fråga som inte är lätt. Har man fått ett utvisningsbeslut så måste det gälla.

Tappade uppkopplingen